Your forum account is currently banned. Ban Reason: Unknown
Ban will be lifted: Unknown


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
8. Sınıf 1. Ünite Özet
#1
:bravo: 
Ulu önderimiz M.Kemal Atatürk ün , Osmanlı Devleti zamanında yapmış olduğu savaşları 8. Sınıfının ilk ünitesinde gördük. şimdi bunu özetleyelim.

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle atandığı Şam kentindeki Beşinci Ordu'ya bağlı 30. Süvari Alayı'nda başlamıştır.
1906 yılında vatanseverlik duygularıyla teşkilatçılık özelliğini birleştiren bir girişime imza atmış ve arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Cemiyet'in amacı II. Abdülhamit'in baskıcı yönetimine son vermek ve ülke sorunlarına çözüm bulmaktır.
Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin faaliyetlerini meşrutiyet yanlılarının çok güçlü olduğu Selanik'e taşımak istemiştir. Çünkü özgürlükçü fikirlerin Balkan coğrafyasında daha kolay yayılabileceği inancındadır. Mısır üzerinden Yunanistan’ın Pire Limanı’na oradan da gizlice Selanik'e gitmiş ve burada Cemiyet'in bir şubesini açmıştır.
1907 yılında imparatorluk içinde siyasal faaliyetlerin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Makedonya'daki Üçüncü Ordu'ya atanmıştır. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin çalışmaları sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyeleriyle tanışmıştır. Aynı amaçlar doğrultusunda mücadele ederken birlik olmak gerektiğine inanarak daha gelişmiş ve yaygın bir konumda olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmuştur.
İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bağlı genç subaylar meşrutiyeti yeniden ilan etmesi için padişah II. Abdülhamit'e baskı yapmaya başlamışlardır. Ülkenin her tarafından Osmanlı sarayına tehditler içeren telgraflar yollamışlardır.
Bu arada İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Kolağası Niyazi Bey 3 Temmuz 1908'de ikiyüz kişilik bir askerî kuvvetle ve çok sayıda sivilin de katılımıyla dağa çıkarak isyan etmiş ve isyan giderek büyümeye başlamıştır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları sonucunda baskılara dayanamayan II. Abdülhamit 24 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'i yeniden ilan etmek zorunda kalmıştır.
Meşrutiyetle gelişen ortam içerisinde Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni eleştirmeye başlamıştır. Askerlik ve siyasetin iç içe yürütülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek 1909 yılı başlarında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bağlarını koparmış ve kendini tamamen askerlik görevine vermiştir.
İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetime tam olarak hâkim olamamış ve cemiyet içerisinde anlaşmazlıklar baş göstermiştir. Bu arada meşrutiyet karşıtları ve İttihat Terakki'den rahatsız olanlar da ordu içerisindeki Harp Okulu mezunu olmayan subayları ve rütbesiz askerleri hükümete karşı kışkırtmaya başlamışlardır.
Gerilimin tırmandığı günlerde meşruti yönetime karşı sert yazılarıyla tanınan Serbesti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi, Galata Köprüsü üzerinde öldürülmüştür.
Meşrutiyet karşıtı çevreler cinayetten İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni sorumlu tutmuşlar ve Hasan Fehmi'nin cenaze töreni büyük bir kitle gösterisine dönüşmüştür.
Cenazeden beş gün sonra o dönem kullanı***** Rumî takvimle 31 Mart 1325 tarihinde İstanbul'da büyük bir ayaklanma çıkmıştır.
İsyancılar, sloganlar eşliğinde Meclis-i Mebusan’ı basmışlardır. Mektepli subaylar, gazeteciler ve meşrutiyet yanlılarına saldırılar gerçekleşmiştir. Ayaklanma Selanik'teki ordu mensupları arasında büyük tepkiye yol açmıştır. İttihatçı subayların girişimiyle Mahmut Şevket Paşa komutasında bir ordu oluşturulmuştur. Kurmay başkanlığını ve isim babalığını Mustafa Kemal'in yaptığı Hareket Ordusu, İstanbul'a gelerek isyanı bastırmış, suçlu görülenler yargılanarak cezalandırılmıştır.
27 Nisan 1909'da yeniden toplanan Meclis-i Mebusan ayaklanmada rolü olduğu gerekçesiyle II. Abdülhamit'i tahttan indirmiş, yerine V. Mehmet Reşat Osmanlı padişahı ilan edilmiştir.
30 Nisan 1909 tarihinde 31 Mart İsyanı'nı bastıran birlikler kışlalarına dönmeye başlamışlardır. Mustafa Kemal de 22 Mayıs 1909'da yeniden Selanik'e dönmüştür.
Trablusgarp Savaşı Yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı toprakları sömürgeci devletlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Fas, Tunus ve Cezayir; Fransa tarafından işgal edilmiştir. Kıbrıs ve Mısır İngiltere'nin denetimine girmiştir. Siyasal birliğini geç tamamladığı için sömürge elde etmekte geç kalan İtalya da gözünü Kuzey Afrika topraklarına çevirmiştir. Avrupalı büyük devletlerin de onayını alarak Trablusgarp'ın kendisine bırakılması için Osmanlı Devleti'ne bir ültimatom vermiştir. İtalyan orduları ültimatomun karşılığını beklemeye dahi gerek görmeden 29 Eylül 1911 tarihinde Trablusgarp üzerine saldırıya geçmiştir.
Osmanlı Devleti bu dönemde güçlü bir donanmaya sahip olmadğından Trablusgarp'a deniz yoluyla asker gönderebilecek durumda değildir. Kara yolundan gerçekleştirilecek bir savunma harekâtı için de Mısır'ı işgal altında tutan İngiltere izin vermemektedir. Tüm bu olumsuz durumlar nedeniyle Osmanlı Devleti İtalyanların işgali karşısında çaresiz kalmıştır. Dört yüz yıldır Osmanlı egemenliğinde olan Trablusgarp elden çıkmak üzeredir.
Bu durum Mustafa Kemal ve bir grup genç vatansever Osmanlı subayını harekete geçirmiştir. Gizlice Trablusgarp’a giderek yerli halkı İtalyan işgaline karşı örgütleyip başarılı bir direniş başlatmışlardır.
Bu direnişler sırasında Mustafa Kemal Derne, Tobruk ve Bingazi'de İtalyanlara karşı ilk askerî başarılarını kazanmıştır.
Türk subaylarının örgütlediği direniş karşısında zor durumda kalan İtalya, Osmanlı Devleti'ni barışa ikna edebilmek için Çanakkale Boğazı'nı abluka altına almış ve On İki Ada'ya saldırmıştır. Bu arada Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti aleyhinde bir ittifak hazırlığında olduğunu öğrenen Osmanlı Hükümeti İtalya ile barış görüşmelerine başlamıştır.
1912 yılında imzalanan Uşi Antlaşması'yla Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalyanlara vermeyi kabul etmiştir.
Anlaşmaya rağmen direnişlerine devam eden Türk subayları Balkanlardan gelen yenilgi haberleri üzerine Trablusgarp'ı terk ederek İstanbul'a dönmek zorunda kalmışlardır. Böylece Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir.
On İki Ada ise geçici olarak İtalyanlara bırakılmış, ancak bir daha geri alınamamıştır.
Çanakkale Deniz Zaferi Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda Irak'tan Makedonya'ya, Kafkasya'dan Süveyş Kanalı'na kadar uzanan coğrafyada aynı anda birçok cephede mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Bu cepheler arasında özellikle Çanakkale Cephesi, düşman kuvvetlerinin doğrudan vatan topraklarını hedef alması, ezilen ulusların bağımsızlık mücadelesine örnek oluşturması ve Mustafa Kemal'in askerî yetenek ve dehasıyla öne çıkarak Millî Mücadele'nin liderliğini üstlenmesi bakımından çok önemlidir.
Çanakkale Cephesi, İngiltere ve Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan müttefikleri Rusya'ya yardım ulaştırmak amacıyla açtıkları bir cephedir.
İtilaf Devletleri'nin amacı Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı ele geçirip Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakarak müttefikleri Rusya ile doğrudan ilişki kurmak ve gerekli yardımı ulaştırmaktı. Böylelikle Süveyş Kanalı'na yönelecek ve Hint deniz yolu üzerinde baskı kuracak olası bir Türk saldırısına da engel olabileceklerdi. Osmanlı Devleti'nin savaş dışında kalması durumunda savaşa henüz girmemiş olan Balkan devletlerini de kendi yanlarına çekerek Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na karşı yeni bir cephe açabileceklerdi. İtilaf Devletleri ayrıca müttefikleri Rusya'dan aldıkları buğdayı Avrupa'ya taşıyabileceklerdi.
İtilaf Devletleri Trakya üzerinden İttifak Devletleri'ne yeni bir cephe açarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmayı amaçlamışlardır.
Çanakkale Deniz Savaşları, 19 Şubat 1915 tarihinde İngiliz ve Fransız gemilerinin Çanakkale Boğazı'nın iki yakasındaki Türk topçu mevzilerini bombalamasıyla başlamıştır.
İtilaf Devletleri Çanakkale'yi denizden rahatça geçebileceklerini düşünüyorlardı.
Türk topçusunun direnişi ve Nusret mayın gemisinin Çanakkale Boğazı'na döşediği mayınlar sayesinde İtilaf Devletleri donanması hedefine ulaşamamıştır.
Çanakkale Deniz Savaşları 18 Mart 1915 tarihinde Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.
Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Conkbayırı bölgesinde "süngü tak, siper al" komutlarıyla durumu kontrol altına alan Mustafa Kemal gelişmeleri Kolordu Komutanı Esat Paşa'ya bildirmiştir.
Esat Paşa'nın izniyle 27. Alay'ın sağ kalan birliklerini de emrine alan Mustafa Kemal 57. Alay'a şu emri vermiştir: "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir." Bu emirle birlikte harekete geçen 57. Alay'ın tamamı şehit olmuştur. Düşman kuvvetleri de çok sayıda kayıp vererek sahile çekilmek zorunda kalmışlardır.
Mustafa Kemal elde ettiği başarılar nedeniyle 1 Haziran 1915'te albaylığa terfi ettirilmiş, 8 Ağustos 1915'te de müstahkem mevki komutanlığına getirilmiştir. 9-10 Ağustos tarihlerinde Anafartalar, 17 Ağustos'ta Kireçtepe ve 21 Ağustos'ta da İkinci Anafartalar Savaşlarını askerleriyle birlikte kazanmıştır.
Türk askerlerinin savunması karşısında düşman orduları Gelibolu sahillerinden yarımadanın iç kısımlarına doğru ilerleyememişlerdir. Sekiz buçuk ay süren kara savaşları sonucunda Çanakkale'nin karadan da geçilemeyeceğini anlayan İtilaf Devletleri Ocak 1916'da Gelibolu Yarımadası'nı boşaltarak Çanakkale Boğazı'nı terk etmişlerdir.
Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştirmiş ve İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesini önlemiştir.
Müttefiklerinden beklediği yardımı alamayan Rusya'da iç karışıklıklar çıkmıştır. İngiliz ve Fransız donanmalarının aldığı yenilgi sömürgelerdeki halkların bağımsızlık isteklerini ateşlemiştir.
Osmanlı Devleti'nin varlığını devam ettirmesiyle Birinci Dünya Savaşı daha geniş alanlara yayılmıştır. Bulgaristan İttifak Devletleri yanında savaşa girmiş ve böylece Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara bağlantısı kurulmuştur.
Çanakkale Zaferi'nde büyük rol oynayan Mustafa Kemal, İstanbul basını tarafından Anafartalar Kahramanı olarak tanıtılmıştır.
Bu olay Mustafa Kemal'in Türk halkı tarafından tanınmasına ve Millî Mücadele'nin lideri olmasına ortam hazırlamıştır.
Mustafa Kemal Kafkas Cephesi'nde Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'ndaki başarılarından sonra 16 Ocak 1916'da Gelibolu'dan Edirne'ye sevk edilmiş olan 16. Kolordu Komutanlığı emrine atanmıştır.
28 Ocak 1916 tarihinde Edirne'ye geldiğinde halk kendisine büyük sevgi gösterilerinde bulunmuştur. Kent girişindeki yola, üzerinde "Yaşasın Arıburnu ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal" yazılı zafer takları yapılmıştır.
Edirne'de bulunduğu iki ay boyunca 16. Kolordu'nun savaş gücünü artırabilmek amacıyla çeşitli eğitim çalışmaları yapmıştır.
15 Mart 1916 tarihinde 16. Kolordu Komutanlığı görevini üstlenmiş, önce İstanbul'a oradan da emrindeki 16. Kolordu ile birlikte Diyarbakır'a hareket etmiştir.
Mustafa Kemal, 1 Nisan 1916'da uğgeneralliğe yükseltilmiştir.
16. Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır'da göreve başladığında Kafkas Cephesi'nde daha önce yaşanan sorunları incelemiştir.
1915 yılındaki Sarıkamış Harekâtı'ndan sonra Rus birliklerinin Osmanlı ordusunu geri çekilmeye zorlayarak Erzurum, Bitlis, Muş, Van ve Hakkâri'yi işgal etmelerine yol açan nedenleri sorgulamış ve Türk ordusunu başarıya taşıyacak yöntemler geliştirmiştir.
Emrindeki askerlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak, eksik personeli tamamlayacak ve haberleşmeyi güçlendirecek önlemler almıştır. Ayrıca dağınık halde bulunan kuvvetleri bir araya getirmiştir.
Bilgi ve becerisini askerî yetenekleriyle birleştiren Mustafa Kemal, planlı ve disiplinli bir çalışmayla Rus ordusunun Doğu Anadolu'ya yerleşmesine ve güneye doğru ilerlemesine engel olmuş, Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almıştır.
Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'nin liderliğini üstlenmeden önce aldığı son askerî görev Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'dır.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kanal Harekâtı'nı püskürten İngilizler, Arapların da desteğiyle Sina Yarımadası ve Filistin'i ele geçirerek Suriye sınırına kadar ilerlemişlerdir.
Bu arada Kafkas Cephesi'nde görevli bulunan Mustafa Kemal, Halep'te Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın başkanlığında yapı***** ordu komutanları toplantısına katılmıştır. Bu toplantıda, Enver Paşa'nın önerileriyle Bağdat'ı geri almak üzere Yıldırım Orduları Grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Ancak bir süre sonra bu hedefin gerçekçi olmadığı anlaşılmış ve yalnızca Suriye Cephesi hedef alınarak yeniden düzenleme yapılmıştır.
Bu toplantıdan iki hafta sonra 5 Temmuz 1917'de Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na bağlı Yedinci Ordu Komutanlığı emrine atanmış ve bu orduya Suriye'de İngilizleri durdurma görevi verilmiştir.
Mustafa Kemal bu görevi sırasında Osmanlı ordularını yöneten Alman komutanların yalnızca Almanya'nın çıkarlarını gözeten harekât planlarından rahatsız olmuş ve bu nedenle komutanlarla arasında anlaşmazlık yaşanmıştır.
Türk ordusunu Türk subayların komuta etmesi gerektiğini bildirerek hükümeti uyarmaya çalışmış, ancak çabalarından bir sonuç alamamıştır. Bir süre sonra görevinden istifa ederek İstanbul'a dönmüş ve burada Genel Karargâh emrinde çalışmaya başlamıştır.
Bu arada Suriye Cephesi'nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mareşal Falkenhayn görevden alınmış ve yerine Mareşal Liman von Sanders atanmıştır.
Mustafa Kemal, İstanbul'a döndükten sonra Şehzade Vahdettin ile birlikte Almanya gezisine katılmıştır. Bu arada V. Mehmet Reşat'ın 3 Temmuz 1918 tarihinde vefatı üzerine VI. Mehmet Vahidettin tahta geçmiştir.
İzzet Paşa'nın padişah yaverliğine getirilmesiyle genelkurmaydaki komutanlar arasında görev değişimleri olmuştur.
Bu dönemde Mustafa Kemal de 7 Ağustos 1918 tarihinde Yedinci Ordu Komutanı olarak bir kez daha Suriye Cephesi'nde görevlendirilmiştir. Bölgede görevli Alman komutanlar Suriye'yi elde tutmak için savunma muharebeleri yapmaktan yanaydı. Mustafa Kemal ise Arapların yaşadığı bir coğrafyada düşmanla mücadele etmenin doğru olmadığını düşünüyordu. İngilizlerin etkisindeki Arap halkının da Osmanlı egemenliğinde yaşamak istemediğini biliyordu. Bu düşünceyle Mustafa Kemal kuvvetlerimizi yıpratmadan Anadolu'ya çekmeye ve ulusal sınırlarımızı korumaya yönelmiştir. Torosların güneyinde, millî sınırlar önünde bir savunma çizgisi oluşturmuş ve düşman kuvvetlerinin Anadolu'ya girmesine engel olmuştur.
30 Ekim 1918'de Osmanlı Hükümeti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Mustafa Kemal 31 Ekim 1918 tarihinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanmıştır. Mondros hükümlerine göre Osmanlı ordusunun terhis edilmesi ve silahlarının İtilaf Devletlerine teslim edilmesi gerekiyordu.
Mustafa Kemal, ateşkes hükümlerine uyulmaması konusunda İstanbul'daki hükümet üyelerinin dikkatini çekmeye çalışmış ancak uyarılarından bir sonuç alamamıştır.
Bir süre sonra Osmanlı hükümeti tarafından görevinden alınmış ve 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a dönmüştür.
HeartєsяαмHeart + HeartßєяkαyмιηHeart

╔♫═╗╔╗ ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗ ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣ ╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝❤⋰ ⋱❤⋰ ⋱❤ ♥⋱❤⋰ ⋱❤⋰
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)